top of page
Impressie van het slotsymposium van het Koploperproject duurzame voedselketens in Groningen

Veelgestelde vragen

 • Waarin onderscheidt het Koploperproject zich van andere duurzaamheidsprojecten?
  Veel projecten hebben een externe driver, waar bedrijven in mee moeten, zoals de energiebesparingsplicht of 'compliance' met internationale richtlijnen. Bij het Koploperproject staat (de toekomstbestendigheid van) jouw bedrijf centraal. Doordat je in een groep met andere bedrijven meedoet, leer je ook veel van elkaar. Door de stapsgewijze opbouw van het project ontstaat gedurende het traject meer bewustwording en inzicht, waardoor het allemaal veel beter beklijft dan wanneer je alleen een adviesrapport krijgt. Door de individuele begeleiding, gedurende een wat langere periode, leveren we maatwerk voor jouw bedrijf. Je krijgt een schat aan direct toepasbare praktische tips en tools mee. Er zijn tegenwoordig heel veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid, waardoor ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Door de integrale aanpak van het Koploperproject, maken we inzichtelijk wat voor jou bedrijf wel en niet zinvol is. “Wij deden al veel aan duurzaamheid, maar door het Koploperproject vielen alle puzzelstukjes op hun plek”, Henk Slik, PMF Industry Group Op de markt zijn verschillende tools beschikbaar om de duurzame impact van een bedrijf in kaart te brengen (nulmeting). Deze zijn echter vrijwel altijd gericht op grote internationale bedrijven en daardoor voor het MKB en andere lokale organisaties vaak te abstract, ingewikkeld en duur. De tools die we in het Koploperproject gebruiken zijn juist op maat gemaakt voor de dagelijkse realiteit waar bedrijven en organisaties in Nederland mee te maken hebben. Tijdens het project word je door ons begeleid, zodat je niet zelf van alles hoeft uit te vinden. Ook de kosten zijn in verhouding heel beperkt.
 • Wat wordt in dit project verstaan onder duurzaam ondernemen?
  Vaak wordt bij de term duurzaamheid gedacht aan energie en milieu. Dat zijn belangrijke thema's, maar in het Koploperproject bekijken we het veel integraler. We zien het vooral als volhoudbaarheid of liever nog regeneratie. Dus, kunnen we onze samenleving zo inrichten en waar nodig herstellen, zodat ook vele generaties - overal ter wereld - na ons nog een aangenaam leven kunnen leiden. Een gezond ecosysteem is daarvoor onmisbaar, maar ook een eerlijke verdeling van de schaarse middelen is daarvoor essentieel. Kort gezegd, een samenleving die klimaatneutraal, circulair en inclusief is. Ook duurzaam ondernemen bekijken we vanuit zo'n integrale bril: hoe wordt jouw bedrijfsvoering klimaatneutraal? Hoe maak je jouw product- en dienstenketen circulair? Hoe voorkom je misstanden in je keten? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers duurzaam inzetbaar blijven? Allemaal zaken die van belang zijn voor de toekomst van je bedrijf of organisatie. Hoe eerder je daarmee begint, hoe groter de kans dat jouw bedrijf toekomstbestendig wordt. In tabel hieronder staan alle onderwerpen die zowel in de nulmeting als in de duurzaamheidsagenda's aan bod komen. De binnenste drie kolommen zijn gebaseerd op de onderwerpen uit de internationale richtlijn ISO 26000. De uitwerking ervan is echter aangepast aan de dagelijkse praktijk in Nederland. Ook herken je de 'Triple P' benadering: people, planet, profit. Proces gaat over de aanpak van duurzaam ondernemen. Behoorlijk bestuur gaat over algemene mvo-principes oftewel governance. People gaat over de sociale aspecten, Planet over milieuaspecten en Profit gaat over de voordelen van duurzaam ondernemen voor de eigen organisatie. Veel bedrijven vinden de SDG's een prettig kader om mee te werken. Ook die nemen we mee in zowel de nulmeting als in de duurzaamheidsagenda. Aan jou de keus of je kiest voor het een of het ander of juist een combinatie van beide. Daarnaast zijn er nog diverse andere kaders, maar die hebben vrijwel dezelfde basis, dus na je deelname aan het Koploperproject ben je sowieso goed op weg. Wil je alvast een eerste indruk krijgen van waar jouw bedrijf nu staat op het gebied van duurzaam ondernemen? Doe dan onze quickscan.
 • Wat is de impact van het Koploperproject op duurzaamheid in het algemeen?
  Het Koploperproject draagt in de eerste plaats bij aan de toekomstbestendigheid van de deelnemende bedrijven en organisaties. Daardoor dragen we indirect ook een steentje bij aan duurzamere ketens en aan de vitaliteit en leefbaarheid van regio's, uiteraard samen met vele andere initiatieven. Graag zouden we precies willen kunnen meten wat de impact is van het Koploperproject in termen van bijvoorbeeld tonnen CO2-reductie, extra arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, toename van biodiversiteit of afname van het gebruik van primaire grondstoffen. Deelname aan het project maakt de impact van het bedrijf zelf wel meetbaar, maar op het uiteindelijke resultaat zijn veel meer factoren van invloed, bijvoorbeeld: Het Koploperproject biedt veel kennis, tools en keuzemogelijkheden, maar de ondernemer maakt zelf zijn/haar eigen keuzes, op basis van eigen prioriteiten en mogelijkheden, zoals beschikbare investeringsruimte, draagvlak in de organisaties en veel meer. Naast het Koploperproject zijn veel meer zaken van invloed, zoals overheidsbeleid, input van medewerkers en andere duurzaamheidsinitiatieven. Sommige acties uit de Duurzaamheidsagenda (die tijdens het project wordt ontwikkeld) kunnen direct worden uitgevoerd, maar voor veel acties is soms wel jaren voorbereidingstijd nodig, bijvoorbeeld omdat er grote investeringen mee zijn gemoeid. Daarom is het praktisch niet mogelijk om precies te bepalen wat de bijdrage van het Koploperproject is geweest. Dat zal ook altijd een momentopname zijn. Uit de reacties van de Koplopers blijkt wel dat het project zorgt voor een flinke versnelling van de verduurzaming, niet alleen bij het bedrijf zelf alsook bij ketenpartners en medewerkers. Die indirecte impact is uiteraard nog veel lastiger te meten. Via een externe evaluatie in 2015 heeft de provincie Friesland wel een poging gedaan om inzicht te krijgen in de (cijfermatige) impact van het project op de eigen duurzame en economische doelen. Het bleek dat het project hierop een aanzienlijke bijdrage levert. Een samenvatting van de uitkomsten vind je hier. Uiteraard is dit alweer een flink aantal jaren geleden. Intussen heeft het project zich stevig doorontwikkeld en denken we zelf dat de impact per Koploper nog aanzienlijk zal zijn toegenomen. Het is de bedoeling dat we binnenkort door de Hanzehogeschool een vergelijkbare evaluatie laten uitvoeren. Om een idee te krijgen van wat het project voor de deelnemers betekent, zijn op onze nieuwspagina in de rubriek Uitgelicht diverse interviews met Koplopers opgenomen.
 • Wat levert het project op voor mij als deelnemer?
  Het Koploperproject zorgt in de eerste plaats voor bewustwording en inzicht in wat duurzaam ondernemen voor jouw bedrijf betekent en hoe je kunt werken aan een toekomstbestendige organisatie. Maar er is meer: Een integraal duurzaamheidsprofiel (nulmeting) van jouw bedrijf, met een schat aan concrete aanbevelingen Je milieuprestaties en CO2-footprint in beeld en veel handige tips en tools Een praktische duurzaamheidsagenda (actieplan) Een sterk verhaal naar je klanten en andere stakeholders toe Bespaart je heel veel uitzoekwerk en dus tijd en geld Toegang tot een exclusief alumni-netwerk van Koplopers voor Koplopers Positieve publiciteit Inzicht in de impact van de huidige transities op jouw bedrijf (denk aan de energietransitie, grondstoffentransitie (circulair ondernemen), eiwittransitie etc.) Inzicht in de impact op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) Gemakkelijker voldoen aan eisen van overheid, klanten en certificeringen Een goede voorbereiding voor opkomende rapportageverplichtingen, zoals de CSRD Bewustere keuzes bij inkoop, investeringen Kostenbesparingen op onder meer energie, afval en mobiliteit Mogelijk concurrentievoordeel bij aanbestedingen Waardevergroting van je bedrijf, b.v. bij overname Betere communicatie over duurzaamheid / MVO Meer betrokkenheid van medewerkers Een andere, frisse kijk op je organisatie Bedenk dat je er door actief deel te nemen ook het meeste uithaalt voor jezelf.
 • Wat wordt er van de deelnemers verwacht?
  Van de deelnemers verwachten we vooral een actieve deelname. Dan haal je er als groep, maar ook voor je eigen bedrijf het meeste uit. Verder is belangrijk: Een vlotte communicatie, zodat we ons vooral op de inhoud kunnen richten; Een eerste contactpersoon en een tweede contactpersoon i.v.m. ziekte e.d. Bovendien ontdek je samen meer; Bereidheid om kennis en ervaringen open met elkaar te willen delen in de groep; Bereidheid om de opgedane ervaringen te delen met andere bedrijven (ambassadeursrol), b.v. in bijeenkomsten, via presentaties en artikelen; In voorkomende gevallen ter beschikking stellen van ruimte voor bijeenkomsten ‘op locatie’ (indien beschikbaar en uiteraard in overleg).
 • Wij doen in ons bedrijf nog niet zoveel aan duurzaam ondernemen. Kunnen we dan ook meedoen?
  Jazeker. Door deel te nemen aan een Koploperproject ontdek je vanzelf wat het allemaal inhoudt en wat het voor jouw bedrijf precies betekent. Maar het is wel wat je er zelf van wilt maken. Daarom vragen we wel voldoende commitment van degenen die namens jouw bedrijf meedoen om het project serieus op te pakken.
 • Wij doen al veel aan duurzaamheid. Heeft het voor ons nog zin om mee te doen?
  Jazeker. Eerdere deelnemers die al ver op weg waren geven aan dat ze veel aan het project hebben gehad. Door de maatwerkbegeleiding ontdek je wat je allemaal al goed doet, maar ook waar nog hiaten zijn. Daarnaast leer je altijd van andere Koplopers en zorgen we voor de nodige positieve publiciteit.
 • Onze organisatie behoort niet tot het MKB. Kunnen wij dan toch meedoen?
  Jazeker. Ook andere organisaties als gemeenten, scholen, zorginstellingen of woningcorporaties doen regelmatig mee, net als grotere bedrijven (meer dan 250 medewerkers). Wel behoren de meeste deelnemers in een groep tot het MKB. Bij veel belangstelling van een bepaalde categorie organisaties, kunnen we hiervoor ook een gespecialiseerd Koploperproject starten. Zo zijn eerder projecten uitgevoerd in de zorg en voor woningcorporaties.
 • Kunnen wij als klein bedrijfje ook meedoen?
  Voor de reguliere Koploperprojecten hanteren we als ondergrens tenminste 10 fte aan medewerkers, ook al is het geen probleem als er af en toe een iets kleiner bedrijf aansluit. Maar in sommige branches zijn juist kleine bedrijfjes sterk vertegenwoordigd. Denk aan de gastvrijheidssector of winkeliers. In die gevallen ligt de grens op 5 fte. Voor zzp-ers is het Koploperproject niet geschikt.
 • Ik werk bij een gemeente. Wat kunnen wij doen om onze ondernemers te helpen om toekomstbestendig te worden?
  Als gemeente kan je veel doen om je ondernemers te helpen verduurzamen, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen voor ondernemers via de website, bijeenkomsten, bedrijvencontactfunctionarissen etc. Vaak blijft het dan echter bij een tijdelijke inspiratie en gaan ondernemers daarna weer over tot de orde van de dag. Doordat ondernemers in een Koploperproject gedurende een langere periode samen met andere ondernemers echt met de materie aan de slag gaan, wordt het beter geïnternaliseerd. Het organiseren van een Koploperproject is dus een leuke, praktische maar vooral ook hele effectieve manier om je ondernemers te helpen bij verduurzaming en daarmee bij te dragen aan de versterking van de regionale economie. Al bijna 20 gemeenten gingen je voor. Sommigen willen graag een hele actieve rol in het project en anderen beperken het liever tot faciliteren. Het is allemaal prima. We bepalen samen wie wat doet. Omdat we vaak gebruik maken van provinciale subsidies en voucher-regelingen, samen met eigen bijdragen van de ondernemers, hoeft het de gemeente ook niet veel te kosten. “Het Koploperproject is een van de weinige projecten die echt aanslaat bij bedrijven. Het is hartstikke leuk om aan mee te werken.” Jan Gropstra, Gemeente Ooststellingwerf In veel gevallen besluit de gemeente om zelf ook als Koploper mee te doen, om zo het goede voorbeeld te geven. Dat stimuleert ook de deelnemende bedrijven en draagt bij aan meer onderling begrip en betere samenwerking. En natuurlijk is het voor de gemeentelijke organisatie zelf ook een noodzaak om te verduurzamen. Ook Klimaatverbond Nederland is enthousiast over het Koploperproject. Neem gerust eens contact op om de mogelijkheden door te nemen. Je kunt ook deze flyer gebruiken om door te sturen aan geïnteresseerde bedrijven:
 • Ik vertegenwoordig een branche(organisatie). Kunnen onze leden ook meedoen?
  Zeker kan dat. In zo'n traject kunnen we ook dieper ingaan op de specifieke thema's die binnen de branche spelen op het gebied van duurzaamheid. Zo voerden we eerder Koploperprojecten uit voor bedrijven in duurzame voedselketens, de gastvrijheidssector en accountantskantoren. Indien nodig betrekken we daar dan nog branchespecialisten bij. Neem gerust even contact op om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt ook deze flyer gebruiken om door te sturen aan geïnteresseerde bedrijven:
 • Kunnen we op ons bedrijventerrein ook met een Koploperproject meedoen?
  Ja, dat kan zeker. Een Koploperproject op een bedrijventerrein biedt nog extra kansen. Niet alleen werken we dan in de groep aan verduurzaming van de individuele bedrijven, maar we kunnen dan ook onderzoeken wat de Koplopers samen kunnen doen. Denk aan gezamenlijk duurzaam inkopen, uitwisselen van personeel of het bijdragen aan de verduurzaming en toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. Zo voerden we eerder een Koploperproject uit op bedrijventerrein Zuidoost in Groningen, samen met de bedrijvenvereniging. Een van de collectieve acties die daaruit voortkwam is de aanleg van een Koploperbos, waarmee het gebied aantrekkelijker en biodiverser is geworden en de bedrijven een deel van hun CO2-uitstoot kunnen compenseren. Neem gerust even contact op om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt ook deze flyer gebruiken om door te sturen aan geïnteresseerde bedrijven:
 • Hoeveel bedrijven kunnen aan een Koploperproject meedoen?
  Het maximale aantal deelnemers is 15, om zo voldoende interactie mogelijk te maken. De minimale omvang van een groep is 8 deelnemers
 • Hoe lang duurt een Koploperproject?
  Gemiddeld duurt een project ongeveer 9 maanden. Dat is onder meer afhankelijk van of er een zomervakantie in valt en van de wensen van de deelnemers. In sommige gevallen bieden we een verkort traject aan, bijvoorbeeld voor gastvrijheidsondernemers. Dan duurt het traject ongeveer 6 maanden en vindt plaats in het laagseizoen. De planning van alle bijeenkomsten wordt vooraf vastgesteld.
 • Wat houdt de nulmeting precies in?
  Voor de nulmeting maken we gebruik van twee tools: De DuOn-Scan van DZyzzion: deze wordt afgenomen in 1 of meerdere fysieke interviews. Ook is het mogelijk dat meer medewerkers de scan online invullen. Dat geeft inzicht in de verschillende meningen die er binnen het bedrijf leven en kan ook helpen bij het creëren van meer draagvlak binnen de organisatie. De resultaten worden verwerkt in een integraal Duurzaamheidsprofiel. De Milieubarometer van Stimular: hiermee brengen we de meetbare milieuprestaties in kaart, inclusief de CO2-footprint. De Koploper verzamelt hiervoor zelf de benodigde cijfers.
 • Hoeveel bijeenkomsten zijn er en wat moet ik me daarbij voorstellen?
  Het project bestaat uit een individueel traject en een collectief traject. Elke Koploper wordt individueel begeleid door een adviseur bij het uitvoeren van de nulmeting, het opstellen van de Duurzaamheidsagenda en het verbeteren van de communicatie over duurzaamheid. Daarnaast zijn er 5 bijeenkomsten waarin de Koplopers de tussentijdse resultaten met elkaar uitwisselen. Kick-off Workshop uitwisseling nulmetingen Workshop uitwisseling duurzaamheidsagenda's Koplopersymposium Afsluitende evaluatie De bijeenkomsten vinden meestal plaats op locatie bij een van de deelnemers, vaak in combinatie met een bedrijfsbezoek. In principe zijn de bijeenkomsten in de middag van 14:00 - 17:00 uur, maar in overleg met de groep, kunnen hierover andere afspraken worden gemaakt. Afhankelijk van de wensen van de deelnemers en partners organiseren we soms nog extra bijeenkomsten, bijvoorbeeld over een specifiek thema of een extra bedrijfsbezoek aan een van de deelnemers. ​ Meer informatie over de inhoud van de bijeenkomsten vind je hieronder: ​ Kickoff Tijdens de kickoff maak je kennis met de andere deelnemers en het Koploperteam. Je krijgt alle ins en outs te horen van het project, waarin je samen aan de slag gaat met (verder) verduurzamen. Ook krijg je een beeld van de trends en de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen en de urgentie om hiermee aan de slag te gaan. Niet alleen vanwege de ernst van de problematiek, maar vooral ook om als bedrijf op termijn levensvatbaar te blijven. Workshop nulmetingen In de periode na de kick-off lichten we samen je bedrijf door op alle duurzame thema’s, doormiddel van een uitgebreid gestructureerd interview bij jou op locatie. In deze nulmeting maken we gebruik van de DuOn-Scan, waarmee je een integraal Duurzaamheidsprofiel van je bedrijf ontvangt. Daarin wordt duidelijk wat je allemaal al goed doet, maar ook waar nog verbeterpunten zijn. Het profiel bevat ook een schat aan praktische tips, waardoor je het niet meer allemaal zelf hoeft uit te zoeken. Daarnaast gebruiken we de Milieubarometer om je milieuprestaties en CO2-footprint te meten, zodat je ook echt kunt meten wat je voortgang is. We nemen samen met jou een checklist door om te bepalen welke cijfers voor jouw bedrijf relevant zijn. Je verzamelt zelf die cijfers en wij verwerken ze in de Milieubarometer en stellen hiervan een verslag op. De Milieubarometer bevat ook heel veel praktisch tips. Ook dat scheelt je zelf heel veel uitzoekwerk. De nulmeting bespreken we weer met jou op locatie. Nadat de resultaten bij alle Koplopers zijn besproken, komt de groep bij elkaar in een workshop, waarin ze de uitkomsten met elkaar delen. Workshop Duurzaamheidsagenda's Op basis van de input uit de nulmeting ga je na de eerste workshop aan de slag met het opstellen van een praktische Duurzaamheidsagenda: een praktisch actieplan waarmee duurzaam ondernemen een permanent verbeterproces wordt. Daarmee breng je overzicht en structuur aan in je duurzaamheidsactiviteiten. Deze plannen delen we op de tweede workshop met elkaar, zodat je van elkaar kunt leren en allerlei praktische tips kunt uitwisselen. Aan het einde van de workshop besteden we aandacht aan MVO-communicatie: Wat is je verhaal naar je stakeholders toe? Hoe communiceer je over je ambities en behaalde resultaten en hoe voorkom je ‘greenwashing’? Ook krijg je een communicatieopdracht mee om je eigen duurzame verhaal op te stellen. Koplopersymposium Het symposium wordt bezocht door een breed publiek van ondernemers, overheden en andere geïnteresseerden. Dit levert je positieve publiciteit op en een stukje waardering voor je inspanningen. Wellicht levert het je zelfs nieuwe klanten op. Tijdens het symposium presenteer je je resultaten en inspireer je andere bedrijven, zodat zij ook meer werk gaan maken van duurzaam ondernemen. De deelnemer die de communicatieopdracht het beste heeft gemaakt, wint de Koploperprijs. Alle Koplopers ontvangen op het symposium het Koplopercertificaat. Waar mogelijk proberen we het symposium zoveel mogelijk te combineren met events van onze partners in de regio of de branche. Evaluatiebijeenkomst Tijdens een afsluitende evaluatiebijeenkomst blikken we terug op het project: wat heeft het opgeleverd, wat vond je goed en wat kan er beter? En we kijken vooruit: hoe ga je nu verder, wat heb je nog nodig en hoe kunnen we samen nog meer bedrijven en organisaties helpen om sneller te verduurzamen. Meestal combineren we dit met een gezellige activiteit.
 • Hoe ziet een Koplopersymposium eruit?
  Het symposium is bedoeld om de Koplopers een podium te geven en hun enthousiasme en ervaring over te brengen op andere ondernemers. De vorm en inhoud wordt afgestemd met de partners en de Koplopers en kan per symposium verschillen. De Koplopers staan centraal en presenteren hun ervaringen of discussiëren in de vorm van een panelgesprek. Daarnaast is er vaak een inspirerende spreker. Aan het eind wordt de Koploperprijs uitgereikt en ontvangen alle deelnemers het Koplopercertificaat. Uiteraard wordt er ook de nodige publiciteit gemaakt rondom het symposium. Soms wordt het gecombineerd met een ander event in de regio, om zo samen meer impact te bereiken.
 • Wat houdt de Koploperprijs in?
  In de laatste fase van het project krijgen de deelnemers een communicatieopdracht mee. De inzendingen worden beoordeeld door een jury, die per project wordt samengesteld. De Koploper met de meeste overtuigende inzending wint de Koploperprijs. Dat is een appelboompje, dat symbool staat voor duurzaam ondernemen als continu groeiproces. Het is bovendien een biologisch gekweekt boompje van een oud ras, waarmee we ook bijdragen aan het behoud van deze oude rassen.
 • Wat is de status van het Koplopercertificaat?
  Het Koplopercertificaat is een certificaat van deelname. Het wordt uitgereikt aan alle Koplopers die het hele traject succesvol hebben doorlopen. Het is dus geen geaccrediteerde certificering waarmee getoetst wordt of een bedrijf aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoet.
 • Helpt het Koploperproject ook bij het voldoen aan keurmerken of rapportageverplichtingen, zoals de CSRD?
  Ja en nee. We helpen bedrijven en andere organisaties om duurzaamheid zelf goed in de vingers (of in de genen zoals je wilt) te krijgen en zo toekomstbestendig te worden. De intrinsieke motivatie staat daar bij voorop. Het alleen maar afvinken van allerlei al dan niet wettelijk verplichte eisen, alleen om aan verplichtingen te voldoen, past niet in onze visie. Wel is het zo dat als je aan een Koploperproject hebt meegedaan, het veel makkelijker wordt om aan allerlei verplichtingen te voldoen, omdat je daarmee al veel inzicht hebt in je impact en ook al een start hebt gemaakt met duurzaamheidsbeleid en een verbetercyclus die ook vereist is voor veel certificeringen. "Het Koploperproject helpt ook bij het behalen van onze ISO 9001 en ISO 14001 certificeringen. De auditor was vooral onder de indruk van de DuOn-Agenda”. Dennis Blaauwgeers, DNN Groep Emmen. Tijdens het project ontvang je ook informatie over welke wettelijke verplichtingen of vrijwillige keurmerken en certificeringen voor jouw bedrijf wel en niet relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Europese CSRD-richtlijn, de CO2-Prestatieladder of een Green Key keurmerk. Zo kan je zelf bepalen wat voor jouw bedrijf of organisatie wel of niet relevant is. En waar nodig helpen we je ook bij het zoeken naar partijen die je kunnen helpen om aan dergelijke eisen te voldoen.
 • Hoeveel kost de deelname?
  De deelnamekosten zijn (prijspeil 2022 *) maximaal €3.500 excl. btw. Maar in veel gevallen zijn subsidies of ondernemersvouchers beschikbaar, waarmee de deelname kosten lager zijn. Dit is afhankelijk van de regio en eventuele bijdragen van projectpartners. In de meeste gevallen wordt 50% van de kosten vergoed. Voor aanvullend advies kunnen meerkosten van toepassing zijn. Die worden vooraf vastgesteld. Geen verassingen achteraf dus. Zie het vooral als een investering in de toekomstbestendigheid van je bedrijf. Eerdere Koplopers geven aan dat je dit bedrag dubbel en dwars weer terugverdient! * per 1 juli 2023 wordt de deelnameprijs verhoogd naar €4.000. Maar ook daarvan krijg je in de meeste gevallen 50% of meer vergoed via diverse subsidieregelingen.
 • Hoeveel tijd kost het ons?
  Om er zelf zoveel mogelijk uit te halen is wel nodig om er voldoende tijd in te steken. Alleen door actief met de materie bezig te zijn beklijft het voldoende. Reken op ongeveer de volgende tijdsbesteding: 5 bijeenkomsten van gemiddeld 3 uur: totaal 15 uur individuele gesprekken (interview nulmeting en bespreking resultaten): totaal 5 uur huiswerk (milieugegevens verzamelen, actieplan opstellen, communicatieopdracht), ongeveer 20 uur De totale tijdsbesteding is dus ongeveer 40 uur, maar dit is sterk afhankelijk van wat je er zelf van wilt maken. Om er voor jezelf een optimaal resultaat uit te halen, kan dit ook veel meer zijn. Veel Koplopers kiezen ervoor om met twee mensen mee te doen. Dat is heel goed, maar dan verdubbelt de tijdsbesteding uiteraard wel. Afgezien van de geplande bijeenkomsten en individuele gesprekken, kan je je tijdsbesteding wel uitsmeren in de tijd. De tijdsbesteding is een afweging, maar per saldo bespaar je juist veel tijd. Bedenk dat als je alles zelf moet uitvinden, je veel meer tijd kwijt zou zijn. In dit project krijg je heel veel op een presenteerblaadje aangereikt!
 • Wat gebeurt er na afloop van een Koploperproject?
  Het Koploperproject is een afgebakend project met een kop en een staart. Na afronding van het project zijn de Koplopers in principe in staat om duurzaam ondernemen zelf verder op te pakken en stopt het project. Maar met veel Koplopers onderhouden we nog wel contact. Ze kunnen altijd bij ons terecht voor korte vragen. Soms komen er vervolgopdrachten uit voort. Veel Koplopers onderhouden ook onderling nog contact, zeker binnen de groep deelnemers. En op de Koplopersymposia kunnen ze elkaar ook weer ontmoeten. De Koplopers kunnen elkaar gemakkelijk vinden via de deelnemerslijst op de website. Zo heb je een warme ingang, want als Koplopers onderling spreek je dezelfde taal en het geeft een stukje vertrouwen dat je serieus met duurzaamheid bezig bent. Zo zien we veel samenwerkingen ontstaan en regelmatig worden Koplopers klanten van elkaar. Tot nu toe onderhielden we zelf geen actief netwerk, maar verwezen Koplopers juist naar bestaande netwerken. Maar uit de evaluaties blijkt telkens weer dat Koplopers elkaar graag willen blijven ontmoeten en inspireren. Dat werd bevestigd door een onderzoek dat in 2021 door de Hanzehogeschool Groningen is uitgevoerd onder Koplopers en een aantal bestaande netwerken. Daarom is in 2022 besloten om een alumninetwerk op te zetten, exclusief voor de deelnemers aan de Koploperprojecten: het Koploper Alumni Netwerk Noord-Nederland (Het KANNN). De koppeling met het onderwijs is daarbij een belangrijk aspect. Het netwerk en de te organiseren activiteiten zullen grotendeels worden gerund door studenten en docenten. Dit zal geleidelijk worden uitgerold, naar gelang de behoeften van de Koplopers. Inmiddels zijn al een aantal boeiende werksessies gehouden over vraagstukken die Koplopers bezighouden. In november 2023 is Het KANNN officieel gelanceerd. Vooralsnog is het KANNN alleen voor Noord-Nederland. Maar mogelijk krijgt dit later een vervolg in andere regio's.
 • Is er ook een compacte flyer die ik kan delen met geïnteresseerde bedrijven?
  Jazeker, je kunt 'm hieronder bekijken of downloaden in PDF.
bottom of page