top of page

Veel duurzame ambitie bij Koplopers Oosterhout

Op 29 november ging het eerste Koploperproject in Brabant van start met een groep bevlogen ondernemers uit de gemeente Oosterhout. Na de inspirerende kickoff in Theater De Bussel, ging ons Koploperteam met alle Koplopers individueel aan de slag om de nulmeting te doen. Op 13 april kwamen alle Koplopers weer bij elkaar in een workshop

bij Martens en van Oord (MvO Groep) om de uitkomsten met elkaar te delen.


Koplopers aan de slag bij Martens en van Oord in Oosterhout, met op de achtergrond de volledig elektrische zware vrachtwagen
Koplopers aan de slag bij Martens en van Oord in Oosterhout, met op de achtergrond de volledig elektrische zware vrachtwagen

Roel Weijers van MvO Groep startte de bijeenkomst met een inkijkje in dit mooie familiebedrijf met 200 werknemers, dat vooral actief is in grondverzet, baggeren, transport en logistiek, offshore en zelfs het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Duurzaamheid (what's in a name ...) speelt een belangrijke rol bij MvO Groep en is zelfs belangrijker dan winst of groei. Zo wordt onder meer gestreefd naar het toepassen van een bedrijfsbrede gesloten grondbalans. Vrijkomende materialen uit het ene project zijn ingaande materialen op het andere project. En er wordt hard gewerkt om de CO2-uitstoot te reduceren. Daarom zijn recent de eerste volledig elektrische vrachtwagens besteld.


Na een korte update van Jaap de Vries van het Koploperteam met een overzicht van een aantal interessante cijfers en kengetallen uit de nulmeting, gingen de Koplopers in twee groepen uiteen om hun resultaten met elkaar te delen.


De nulmeting, die bestaat uit de DuOn-Scan en de Milieubarometer, bleek voor alle Koplopers veel inzicht te hebben gegeven over wat ze al goed doen ten aanzien van duurzaamheid en wat er nog beter kan. Ook waren er veel regelrechte eyeopeners, zoals bijvoorbeeld dat 'groene stroom' niet altijd echt groen blijkt te zijn.


Een (onvolledige) greep uit de bevindingen:


  • Brabant Staal wekt al heel veel stroom op met eigen zonnepanelen en kijkt nu naar mogelijkheden om het overschot op te slaan in batterijen. Ook wordt gekeken naar inkoop van groene stroom en groen gas. Er valt nog veel te winnen om de hoeveelheid straalgrit-afval te verminderen door (nog) meer te recyclen. Een uitdaging is ook om de rest van de organisatie ook mee te krijgen.


  • Martens en van Oord is al goed op weg met duurzaamheid (zie hiervoor), maar wil nog meer structuur aanbrengen en er ook meer over communiceren naar alle stakeholders toe. De grootste uitdaging is het (verder) reduceren van de CO2-uitstoot van de mobiele werktuigen.


De 100% elektrische zware vrachtwagen van Martens en van Oord
De 100% elektrische zware vrachtwagen van Martens en van Oord

  • De Koninklijke Martens Groep is een grote energieverbruiker met de fabricage van beton-, kunststof- en keramiekproducten, zwaar transport en bouwmaterialen. Net als bij MvO Groep ligt hier een grote uitdaging. Maar ook Martens heeft al veel duurzame stappen gezet, zoals het in kaart brengen de milieuprestaties van allerlei producten met behulp van levenscyclusanalyses. Ook is een nieuw 100% circulair materiaal (Kerloc) ontwikkeld, dat onder meer voor gevelbekleding kan worden gebruikt. Een vijftal SDG's zijn leidend voor het duurzaamheidsbeleid van Martens.


  • Secapp zorgt ervoor dat staalproducten uit bijvoorbeeld gebouwen zodanig aangepast worden dat ze opnieuw gebruikt kunnen worden, in plaats van dat ze omgesmolten worden. Daarmee voorkomen ze dat het staal onnodig zakt op de 'R-ladder'. 'De staalredders', zoals de groep ze inmiddels noemt. Op dit moment wordt er over duurzaamheid nog nauwelijks gecommuniceerd. Dat is een kans. Momenteel is de krappe arbeidsmarkt een grote uitdaging. Dat geldt overigens ook voor veel andere deelnemers.


  • Tricorp Businesscenter is binnen de groep misschien wel het meest ver met duurzaamheid. Het bedrijf beheert het grootste bedrijfsverzamelgebouw van Oosterhout. Een groot zonnedak zorgt voor het grootste deel van het elektriciteitsverbruik. Maar uniek is dat het hele terrein momenteel wordt ontwikkeld als een duurzaam bedrijventerrein, waarop ook woningen gerealiseerd worden: het Voltkwartier. Op alle fronten wordt gezocht naar duurzame innovaties: energie, bouwmaterialen, installaties, afval, mobiliteit, biodiversiteit etc. Om die reden is de nulmeting ook voor het hele gebied uitgevoerd. De communicatie naar buiten toe is een van de prioriteiten voor de komende tijd.


  • Theater De Bussel heeft een belangrijke sociale en culturele functie in Oosterhout en legt hier de focus op. Vanuit die functie kan ze de bewustwording bij burgers en bedrijven over duurzaamheid stimuleren. In de eigen bedrijfsvoering zijn er nog wel de nodige uitdagingen, zoals het hoge energieverbruik. Vooral de theaterverlichting verbruikt veel stroom en de technici vinden ledverlichting nog niet voor alle situaties voldoende geschikt. Wel wordt 100% groene stroom ingekocht, waardoor de CO2-footprint in vergelijking met veel andere Koplopers vrij klein is. Andere prioriteiten voor de komende tijd zijn o.a. betrekken van de medewerkers, duurzaam inkopen, en meer vegetarisch aanbod in de catering. Ook wil De Bussel een rol spelen bij het verbeteren van de afvalinzameling in het centrum.


  • Vermeulen Catering was al wel met allerlei zaken bezig, zoals voorkomen van voedselverspilling, ledverlichting en de aanschaf van een zuinige vaatwasser, maar plaatste dit nog niet in het kader van duurzaam ondernemen. In die zin was de nulmeting een echte eyeopener. Eigenaar William Vermeulen ziet veel kansen en gaat aan de slag met een nieuwe visie en missie, waarin duurzaamheid een belangrijk onderdeel wordt. Ook gaat hij onder meer aan de slag met het ontwikkelen van een plant-based assortiment. Net als bij de meeste andere Koplopers, kan ook de communicatie over duurzaamheid nog worden verbeterd.


  • Broeders Gezondheidswinkel draagt met het assortiment bij aan gezondheid en is dan ook al goed bezig met duurzaamheid. Veel producten zijn biologisch en dierproef-vrij. Het pand is gasloos en alle verlichting is led. Verpakkingsmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Toch wordt er nog niet of nauwelijks over duurzaamheid gecommuniceerd. Daar ziet eigenaar Wim Melis veel kansen. Ook zijn er nog genoeg uitdagingen. De koelingen verbruiken veel stroom. Maar zonnepanelen zijn in aantocht. Ondanks het hergebruik, is er veel karton-afval dat van de leveranciers komt.


  • Geerts financiële dienstverlening steunt veel maatschappelijke initiatieven. Er wordt veel lokaal ingekocht, ingezet op vitaliteit van medewerkers en het pand is verduurzaamd van label C naar A. Maar tot nu toe zijn het nog losstaande acties. Daarom gaat Geerts de komende tijd beleid ontwikkelen en hierover verantwoording afleggen. Daarvoor is al een werkgroep opgezet die voor meer bewustwording in de organisatie gaat zorgen. Geerts wil ook de eigen zakelijke klanten nog meer inspireren om met verduurzaming aan de slag te gaan. Interessant voor andere bedrijven is dat Geerts als een van de weinige aanbieders in Nederland een speciale verzekering aanbiedt voor elektrisch werkmaterieel.In de komende tijd gaan alle Koplopers aan de slag met het vertalen van alle aanbevelingen uit de nulmeting in een praktische Duurzaamheidsagenda (actieplan), zodat duurzaam ondernemen een continu verbeterproces wordt. In een volgende workshop in juni worden die plannen weer met elkaar gedeeld, zodat er veel van elkaar kan worden geleerd.


Het Koploperproject in Oosterhout is gestart op initiatief van de Stichting Oosterhout SDG Lokaal, die graag de lokale ondernemers een concreet traject wilde aanbieden. Na contact met Jaap de Vries van DZyzzion en de gemeente Oosterhout is besloten om dit project gezamenlijk op te pakken. Jaap heeft vervolgens Dominique Aarts gevraagd om ook als adviseur mee te draaien in het project. Dominique deed eerder mee aan het Koploperproject voor accountants met SRA en is duurzaamheidsadviseur bij Van Oers Accountancy, dat ook een kantoor heeft in Oosterhout. Zo werkt het Koploperproject in alle regio's samen met lokale partners en adviseurs.


Meer weten over het Koploperproject? Kijk op www.koploperproject.nl.


Comments


bottom of page